Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Genel Bilgi ve Aydinlatma Metni

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini belirlemek amacıyla çıkarılmış olan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

Firmamız Troy-Met Kalite Kontrol Sistemleri Ltd Şti, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesindeki aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları müşterilerimizin ve web-sitelerimizi kullanan üçüncü kişilerin dikkatine sunar.

Öncelikle, hem Kanunda ifade edilen bazı terimler hem de yükümlülüklerimizi yerine getirmek üzere veri işleme süreçlerimiz hakkında bilgilendirmeler aşağıda sunulmuştur.

KVKK Nedir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra Kanun olarak anılacaktır) 24.03.2016 'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmiş ve 07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanun, kişisel verilerin gizliliğinin sağlanması, korunması ve izinsiz kullanımının önüne geçilmesi gibi temel amaçlar çerçevesinde tüm veri işleyen kişi ve kurumların uyumluluğunu esas almıştır. Firmamız da, tüm kuruluşlar gibi bu Kanuna uymakla yükümlüdür ve firmamızın tüm süreçlerinde işlenen kişisel veriler bu kapsamdadır.

Kişisel Veri Nedir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3/d maddesinde kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi olarak tanımlanmıştır.

Buna göre, kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak belirlenebilir kılan tüm veriler veya veri kümeleri kişisel veri olarak kabul edilir. İsim, soyisim, doğum yeri/tarihi, telefon numarası, özgeçmiş, fotoğraf, ses kaydı gibi direkt kişiye ait veya kişi adına oluşturulmuş tanımlayıcı bilgiler örnek olarak verilebilir.

Veri İşleme Nedir?

Kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem "veri işleme" olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla, verilerin arşivlenmesi, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, analiz edilmesi ve sınıflandırılması veri işleme kapsamına girer.

İlgili Kişi / Veri Sahibi Kimdir?

Kanunda sıkça geçen ifadelerden biri "ilgili kişi" ya da "veri sahibi"dir. İlgili kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade eder.

Veri Sorumlusu Kimdir?

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve yöntemlerini belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir. Bu noktada firmamız; müşterilerimiz, ziyaretçilerimiz ve çalışanlarımızın verileri bakımından Veri Sorumlusu olmaktadır.

Veri İşleyen Kimdir?

Veri işleyen, veri sorumlusu adına verileri işleyen gerçek veya tüzel kişilerdir. Bu kişiler, veri sorumlusunun kişisel veri işlemek üzere yetkilendirdiği ayrı bir gerçek veya tüzel kişi de olabilir.

Veri İşleme Şartları

Tüm veri sorumluları ancak aşağıdaki şartlar oluştuğunda veya ilgili kişi açık rıza verdiğinde veri işleme hakkına sahiptir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Veri sorumlusunun meşru menfaati.

Veri Sahibi Taleplerinin Karşılanması

Kanun, ilgili kişilere hangi kişisel verilerinin hangi süreçlerde işlendiğine ve bu verilerin mevcut durumlarına ilişkin talepte bulunma hakkı vermektedir. Firma olarak biz de veri sahiplerinden gelen talepleri cevaplamakla yükümlü bulunmaktayız.

Talebinizin reddedilmesi, talebiniz hakkında verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde talebiniz hakkında cevap verilmemesi hâllerinde; firmamızın cevabını öğrendiğiniz tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula şikâyette bulunma hakkınız bulunmaktadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun "Veri Sorumlusuna Başvuru"yu düzenleyen 13. maddesi uyarınca, ilgili kişi/veri sahibinin Kanun'un uygulanmasına ilişkin taleplerini yazılı olarak veri sorumlusuna iletmesi gerekmektedir. Bu nedenle talebinizin değerlendirilebilmesi için kimlik belgeleriniz ile talebinizi içeren dilekçenizi firmamızın, Mert Plaza, Aydınevler Mah. Aslanbey Cad. No: 1-3 A Blok Kat: 3 D: 19-20 34854 Maltepe-İstanbul adresine yazlı olarak iletebilirsiniz

Veri sorumlusu olan veya veri işleyen kurum ve kişiler, Kanun tarafından, işledikleri kişisel veriler hakkında veri sahiplerini aydınlatmakla yükümlü kılınmıştır.

Troy-Met Kalite Kontrol Sistemleri Ltd Şti olarak işlediğimiz kişisel verilere dair aydınlatma metnimiz aşağıda sunulmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

Kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ile özel hayatın gizliliği ve kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ilkesine uygun olarak muhafazası, işlenmesi ve mevzuata uygun olarak aktarımı aşamalarında Troy-Met Kalite Kontrol Sistemleri Ltd Şti olarak veri sorumlusu sıfatıyla hareket ederek, gerekli önlemleri alıyoruz. Bu konularda sizleri bilgilendirmek isteriz.

Kişisel Verilerin Toplanmasi ve Hukuki Sebep

Troy-Met Kalite Kontrol Sistemleri Ltd Şti  müşterilerinden ve/veya müşterilerinin yetkililerinden, iş ilişkisi içerisinde olduğu faaliyetlerinin tamamlayıcısı niteliğinde hizmet aldığı üçüncü kişi kurum ve kuruluşlardan, kişisel verilerinizi otomatik ve/veya otomatik olmayan her türlü yazılı, sözlü ve elektronik mecra, üçüncü kişi ve/veya yasal mercilerden; aşağıda yer verilen amaçlar ve sunduğumuz ürün/hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ile sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi gayesi ile temin edebilmektedir. Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları çerçevesinde, aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaci

Troy-Met Kalite Kontrol Sistemleri Ltd Şti müşterileri, müşterilerinin yetkilileri ya da diğer üçüncü kişilerden zorunlu olarak alması gereken bilgilerin yanında, yalnızca vermeyi hedeflediği en iyi hizmeti ve ürünü sağlamak amacıyla gerekli olduğunu düşündüğü kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri, yasal düzenlemelerin imkân verdiği ölçüde işlemekte, saklamakta ve aktarmaktadır. Bu bağlamda kişisel verileriniz, firmamız ticari faaliyetlerin geliştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin planlanması ve icrası, takibi, firmamızda sahip olduğunuz ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi, bu ürünlere ilişkin genel bilgilendirmelerin yapılabilmesi ve fırsatların iletilebilmesi, firmamızın diğer ürün ve hizmetleri ile ilgili olarak tarafınızla iletişime geçilmesi, ürün satışı, pazarlama ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunulması, bu hizmetlerin planlanması, müşteri edinimi, müşteri memnuniyeti ve kazandırma çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve hizmetlerimize ilişkin tekliflerin paylaşılması, hizmet kalitemizin artırılması, müşteri ve sektörel ihtiyaçlara yönelik geliştirmeler yapılabilmesi, analiz, raporlama, segmentasyon ve modelleme çalışmalarının yürütülmesi, bilişim sektörüyle ilgili faaliyetleri kapsamında yapılması gerekli görülen raporlamaların, incelemelerin yapılması amaçları kapsamında KVKK’da belirtilen sebepler ve amaçlar dahilinde işlenebilmektedir.

Troy-Met Kalite Kontrol Sistemleri Ltd Şti., müşterileri ile gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kayıt ve belgeleri yasal düzenlemeler kapsamında belirli bir süre ile saklaması söz konusu olup kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz halinde bu talebiniz yasal düzenlemeler ile belirlenen süre sonunda yerine getirilebilecek; bu süre zarfında kişisel verileriniz ulusal ve uluslararası yasa, düzenleme ve sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde işlenmeyecek ve üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.

Kişisel Verilerinizin Korunmasi

Troy-Met Kalite Kontrol Sistemleri Ltd Şti için kişisel verilerinizin korunması azami düzeyde önem arz etmektedir. Bu sebeple de kişisel verilerinizin korunması için geniş anlamda güvenlik önlemleri alınmaktadır. Troy-Met Kalite Kontrol Sistemleri Ltd Şti tarafından, kişisel verilerinize yetkisiz erişim sağlanmasının engellenmesi, kişisel verilerinizin ifşa edilmesi, gerçeğe aykırı şekilde değiştirilmesi veya yok edilmesinin engellenmesi için her türlü teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

 Firmamız tarafından alınan güvenlik tedbirlerine rağmen yapılan kötü niyetli girişimler sonucunda kişisel verilerinizin zarar görmesi ve iyiniyetli olmayan üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, bu durum gecikmeksizin veri sahibine ve Kişisel Verileri Koruma Kuruluna bildirilecektir.

Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişinin Haklari

KVKK hükümleri uyarınca, Troy-Met Kalite Kontrol Sistemleri Ltd Şti'ne başvurarak aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:

 •  Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu kapsamda iletilen talepler, Troy-Met Kalite Kontrol Sistemleri Ltd Şti tarafından sonuçlandırılacaktır.

İletişim

 

KVKK kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, kimlik belgeleriniz ile talebinizi içeren dilekçenizi firmamızın, Mert Plaza, Aydınevler Mah. Aslanbey Cad. No: 1-3 A Blok Kat: 3 D: 19-20 34854 Maltepe-İstanbul adresine yazlı olarak iletebilirsiniz.